Obserwator Lotto Statystyki 1.0 Updated Mod APK

Obserwator Lotto Statystyki 1.0 Updated Mod APK

Description of Obserwator Lotto Statystyki

The latest Obserwator Lotto Statystyki APK Mod Android is finally released for you guys. The Current version of Obserwator Lotto Statystyki is 1.0. Obserwator Lotto Statystyki has got almost 10,000+ on the Play Store. More then 377 App Store users have voted for Obserwator Lotto Statystyki. Taking about the Requirements, this app requires Android 4.1+ and Upper devices. Our developers works day to night, so they updated this app on 2020-08-22. This Amazing app have Score out of 10.

Aplikacja analizuje wyniki lotto od samego początku, aby uzyskać najnowsze statystyki, które pomogą Ci wybrać kolejne liczby. Korzystanie z niego zmniejszy straty gotówkowe, i to zwiększy twoje szanse. Dostępne gry: keno, multi multi, mini lotto, ekstra pensja, lotto, eurojackpot, super szansa.
W zależności od gry loterii otrzymujesz najnowsze informacje statystyczne. Statystyki Keno są aktualizowane co 4 minuty.
Obserwator pomaga w ponad 70 tabelach statystycznych. Tabele w prosty i zrozumiały sposób pokazują szanse na liczby (lub zakresy numerów) w następnym losowaniu.
Dzięki funkcji alarmu możesz zawsze uzyskać informacje o procentowej szansie na twoje numery lub zakresy numerów, które wybierzesz.

Dzięki tej aplikacji możesz sprawdzić swoje szanse na wygraną bez utraty pieniędzy.
Możesz sprawdzić kupony loterii wypełnione aplikacją w dowolnym momencie,ale nie masz możliwości płacenia za te kupony w aplikacji.
Jeśli wygrasz, możesz tylko zdobywać punkty! Aplikacja nie wysyła kuponów w systemie Totalizatora Sportowego. Jeśli chcesz zagrać kupon na żywo,następnie musisz udać się do najbliższego punktu sprzedaży lotto! Dostarczamy statystyki i wyniki lotto.

FUNKCJE

– W zależności od rodzaju loterii, procent wygranych kursów dla określonych liczb
– Nieograniczone automatyczne sprawdzanie kuponów loteryjnych zwykłych i kombinowanych
– W przypadku wygranej system automatycznie powiadomi cię
– Opcja wyszukiwania poprzednich wyników loterii według daty
– Kolejny czas loterii i kwota oczekiwanej puli nagród
– Śledzenie najnowszych wyniki lotto
– Stale aktualizowane statystyki (co 5 minut w Keno)
– Szczegółowe obliczenie prawdopodobieństwa,procent szansy na wygraną
– Opcja ustawienia alert, określając wybrany procent
– Możesz postawić zakład i wygrać punkty
– Możesz sprawdzić koszty i zysk (mierzone w punktach)
– Możesz użyć funkcji inteligentnego wyszukiwania w zakresy numerów
– Możesz użyć generatora liczb do łatwiejszego napełniania
– Możesz dowiedzieć się, jak udane możesz być we wszystkich grach loteryjnych

CZŁONKOWIE PREMIUM

– Możliwość ustawienia nieograniczonej liczby alarmów, zostaniesz powiadomiony o wszystkich większych szansach
– Nieograniczone korzystanie z inteligentnej funkcji wyszukiwania w zakresie numerów
– Nieograniczone zakłady (keno, multi multi, ekstra pensja i super szansa.)
– Usuń reklamy

Jeśli masz dość tracenia pieniędzy, nadszedł czas, aby to zmienić!
Dzięki szczegółowym statystykom loterii, które opracowaliśmy, otrzymasz znacznie lepsze wyniki.
Celem aplikacji jest osiągnięcie największego sukcesu w prawdziwym grach hazardowych poprzez praktykę i analizę statystyczną.
Możesz wypróbować wszystkiego, od Ciebie zależy, ile czasu poświęcisz na analizę.

Wyniki lotto są zawsze aktualne. Aplikacja jest ciągle rozwijana, naszym celem jest pomoc w wyborze zwycięskich liczb loterii z lepszymi i bardziej niezawodnymi wartościami procentowymi.
Życzymy wszystkim loterii graczom dobrej zabawy!
The app analyzes lottery results from the very beginning to get the latest stats to help you pick the next numbers. Using it will reduce your cash losses, and it will increase your chances. Available games: keno, multi multi, mini lotto, extra salary, lotto, eurojackpot, great chance.
Depending on the lottery game you are playing, you get the latest statistical information. Keno stats are updated every 4 minutes.
Observer helps you with more than 70 statistical tables. The tables show the chances of numbers (or ranges of numbers) in the next draw in a simple and understandable way.
Thanks to the alarm function, you can always get information about the percentage chance of your numbers or the number ranges you choose.

With this application you can check your chances of winning without losing any money.
You can check the lottery coupons filled with the app at any time, but you can’t pay for these coupons in the app.
If you win, you can only earn points! The application does not send coupons in the Totalizator Sportowy system. If you want to play a live coupon, then you need to go to the nearest lotto outlet! We provide statistics and lottery results.

FUNCTIONS

– Depending on the type of lottery, the percentage of winning odds for certain numbers
– Unlimited automatic checking of regular and combined lottery tickets
– If you win, the system will automatically notify you
– Option to search previous lottery results by date
– Consecutive lottery time and amount of expected prize pool
– Track the latest lottery results
– Constantly updated statistics (every 5 minutes in Keno)
– Detailed calculation of the probability, the percentage of the chance of winning
– Option to set an alert by specifying a selected percentage
– You can place a bet and win points
– You can check costs and profit (measured in points)
– You can use the smart search function in number ranges
– You can use the number generator for easier refilling
– You can find out how successful you can be in all lottery games

PREMIUM MEMBERS

– Ability to set an unlimited number of alarms, you will be notified of all greater opportunities
– Unlimited use of the intelligent number search function
– Unlimited bets (keno, multi multi, extra salary and super chance.)
– Remove Ads

If you’re tired of wasting money, it’s time to change that!
Thanks to the detailed lottery statistics we have compiled, you will get much better results.
The aim of the app is to achieve the greatest success in real gambling through practice and statistical analysis.
You can try everything, it’s up to you how much time you spend analyzing.

Lotto results are always up to date. The app is under constant development, our goal is to help you choose the winning lottery numbers with better and more reliable percentages.
We wish all lottery players a lot of fun!

App Information of Obserwator Lotto Statystyki

App Name Obserwator Lotto Statystyki
Package Name zeinentech.obserwatorlotto
Version 1.0
Rating ( 377 )
Size 8.3 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-08-22
Installs 10,000+

Tags: , , , ,

Lottó Tréner: Magyar Szerencsejáték Statisztika 1.0 Mod + APK

Lottó Tréner: Magyar Szerencsejáték Statisztika 1.0

Version 1.0

Developer Zeinen Technology

Uploaded February 23, 2021 12:03

Filesize 8.2 MB

Tippmix Manager 1.0 Mod Android Unlocked

Tippmix Manager 1.0

Version 1.0

Developer Zeinen Technology

Uploaded January 17, 2021 12:51

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *