Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami 6.21.1 Free Mod Updated

Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami 6.21.1 Free Mod Updated

Description of Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami

Enjoy Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Mod which is loved by millions of Android users. The App is very popular because it have got app_Rating out of 10 on App Stores. The Latest version of the app is 6.21.1. On Google Play Store, Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami have more then 5,000,000+ downloads. The Requirements of this app is only Android 5.0+. Our developers works day to night, so they updated this app on 2020-10-15. Over 170323 votes have been voted for this app.

Pobierz aplikację Play24 i przekonaj się, jak łatwo i wygodnie możesz zarządzać swoimi usługami w Play. Oprócz najnowszych promocji i ofert, w Play24 możesz korzystać z Google Pay oraz BLIK, by doładować numery na kartę.

Wejdź do świata Play i poznaj rozwiązania telefonii komórkowej na miarę Twoich potrzeb!

Swoboda:

• zarządzaj wszystkimi numerami w Play w jednej aplikacji Play24 – dotyczy zarówno kont na abonament, kartę, jak i mix
• łatwo włączaj i sprawdzaj zużycie pakietów i usług, których potrzebujesz – bez konieczności wpisywania kodów SMS
• przeglądaj nowy ekran główny w aplikacji, by sprawdzić stan konta, internet do wykorzystania i informacje o nadchodzących płatnościach
• potrzebujesz sprawdzić, do kiedy obowiązuje Twoja umowa – łatwo zrobisz to w aplikacji i porozmawiasz z konsultantem o nowej ofercie przygotowanej dla Ciebie
• przeglądaj aktualne promocje i nowe pakiety, dedykowane dla Twojego konta

Bezpieczeństwo:

• opłacaj bezpiecznie faktury
• bezpiecznie rozwiązuj napotkane problemy, wybierając jedną z kilku dostępnych form kontaktu z Play
• nie martw się o zbyt wysoki rachunek – w aplikacji na bieżąco sprawdzisz zużycie danych, stan pakietów, historię swoich aktywności oraz zamówisz pakiet internetu do wykorzystania za granicą, jeśli jesteś w podróży

Komfort:

• sprawdzaj dodatkowe pakiety takie jak Play NOW, gdzie możesz oglądać telewizję na dowolnym urządzeniu: smartfonie, tablecie, komputerze czy telewizorze
• ciesz się nową i przejrzystą nawigacją w aplikacji oraz zaktualizowaną szatą graficzną, dzięki którym bez trudu znajdziesz potrzebne informacje bez tracenia czasu

W Play Twoja wygoda ma dla nas ogromne znaczenie. Pracujemy nad nowymi funkcjami i udogodnieniami. Jeśli masz pomysł na nowe usprawnienia – koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: [email protected]

Mamy nadzieję, że nowa wersja aplikacji przypadła Ci do gustu. Podziel się swoją opinią, oddając oceny na Google Play wraz z informacją, które funkcje są według Ciebie najlepsze. Let’s Play!
Download the Play24 app and see how easy and convenient you can manage your services on Play. In addition to the latest promotions and offers, in Play24 you can use Google Pay and BLIK to top up your pre-paid numbers.

Enter the world of Play and learn about mobile solutions tailored to your needs!

Freedom:

• manage all numbers in Play in one Play24 application – applies to both subscription, card and mix accounts
• easily enable and check the consumption of packages and services you need – without having to enter SMS codes
• browse the new home screen in the application to check your account balance, internet usage and information about upcoming payments
• you need to check when your contract is in effect – you can easily do it in the application and talk to a consultant about a new offer prepared for you
• browse current promotions and new packages dedicated to your account
 
Security:

• pay invoices safely
• solve problems encountered safely by choosing one of several available forms of contact with Play
• do not worry about too high a bill – in the application you check the data usage, package status, history of your activities and order an internet package for use abroad if you are traveling
 
Comfort:

• check additional packages such as Play NOW, where you can watch TV on any device: smartphone, tablet, computer or TV
• enjoy new and transparent navigation in the application and updated graphic design, thanks to which you can easily find the information you need without wasting time

At Play, your convenience is very important to us. We work on new features and facilities. If you have an idea for new improvements – be sure to let us know by writing to: [email protected]

We hope you enjoy the new version of the application. Share your feedback by giving ratings on Google Play along with information on which features are best for you. Let’s Play!

Od października 2 razy większe pakiety internetu dla numerów na kartę. Pakiety dostępne po doładowaniu konta w aplikacji.

App Information of Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami

App Name Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami
Package Name com.play.play24m
Version 6.21.1
Rating 7.7 ( 170323 )
Size 24.7 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-10-15
Installs 5,000,000+
Category Apps, Tools

Tags: , , , ,

PLAY NOW 2.2.5 Free Mod APK

PLAY NOW 2.2.5

Version 2.2.5

Developer P4 sp. z o.o. operator sieci Play

Uploaded September 17, 2020 00:43

Filesize 9.5 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *